جلسه توجیه برنامه های ابلاغی سال ۹۹ بسیج مهندسین عمران استان در سرفصل "بررسی و تحلیل" با حضور مدیران بررسی و تحلیل بسیج مهندسین عمران استان و کانونهای تابعه برگزار گردید.
به درخواست مجمع عالی بسیج استان گلستان، جلسه مشترک هم اندیشی آن مجمع با مسئول، رئیس هیات اندیشه ورز و عضو کارگروه تخصصی مسکن بسیج مهندسین عمران در خصوص بررسی موانع جهش تولید مسکن و ساختمان برگزار گردید.
جلسه شورای اجرایی کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان گرگان با هدف بررسی مشکلات روستای محروم "رستمکلاته" در طرح "عمران روستا" برگزار گردید.
برگزاری جلسه توجیه برنامه های ابلاغی سال ۹۹ سرفصل "بررسی و تحلیل"
نشست هم اندیشی مشترک بسیج مهندسین عمران استان با مجمع عالی بسیج استان گلستان با موضوع "جهش تولید" در "مسکن"
بررسی مشکلات روستای محروم "رستمکلاته" در طرح "عمران روستا" در جلسه شورای اجرایی کانون بسیج مهندسین عمران گرگان

tax

جلسه توجیه برنامه های ابلاغی سال ۹۹ بسیج مهندسین عمران استان در سرفصل "بررسی و تحلیل" با حضور مدیران بررسی و تحلیل بسیج مهندسین عمران استان و کانونهای تابعه برگزار گردید.
به درخواست مجمع عالی بسیج استان گلستان، جلسه مشترک هم اندیشی آن مجمع با مسئول، رئیس هیات اندیشه ورز و عضو کارگروه تخصصی مسکن بسیج مهندسین عمران در خصوص بررسی موانع جهش تولید مسکن و ساختمان برگزار گردید.
جلسه شورای اجرایی کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان گرگان با هدف بررسی مشکلات روستای محروم "رستمکلاته" در طرح "عمران روستا" برگزار گردید.
کارگاه آموزشی "نگارش و ویراستاری علمی" با حضور مهندسین بسیجی کانون بسیج مهندسین عمران گنبد، در محل سالن کنفرانس دفتر نظام مهندسی ساختمان شهرستان گنبد برگزار گردید.
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان گلستان صورت گرفت
جلسه مشترک کارگروه "مسکن و ساختمان" بسیج مهندسین عمران استان با کانون بسیج مهندسین عمران گرگان برگزار گردید.
دومین جلسه هیات اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران استان گلستان با موضوعات: ادامه بررسی راهکارهای رونق تولید در عرصه صنعت ساختمان و تغییرات اخیر صورت گرفته در هیات مدیره دفتر نمایندگی نظام مهندسی گنبد برگزار گردید.
جلسه توجیه برنامه های ابلاغی سال ۹۹ بسیج مهندسین عمران استان در سرفصل "بررسی و تحلیل" با حضور مدیران بررسی و تحلیل بسیج مهندسین عمران استان و کانونهای تابعه برگزار گردید.
به درخواست مجمع عالی بسیج استان گلستان، جلسه مشترک هم اندیشی آن مجمع با مسئول، رئیس هیات اندیشه ورز و عضو کارگروه تخصصی مسکن بسیج مهندسین عمران در خصوص بررسی موانع جهش تولید مسکن و ساختمان برگزار گردید.
جلسه شورای اجرایی کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان گرگان با هدف بررسی مشکلات روستای محروم "رستمکلاته" در طرح "عمران روستا" برگزار گردید.

شعار سال

تبلیغات